Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.nabijaja.sk

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.nabijajsa.sk je Nabíjaj sa s.r.o. / Václav Ertel, M.Gorkého 224/24, Prievidza 97101

                                          IČO 52 262 570 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.37922/R

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

10. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

13. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doruční objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepoče na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

14. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

16. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

17. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

18. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

20. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

21. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@eride.sk Pokiaľ predávajúci posúdi túto žiadosť spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán („http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov“). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS. 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

22. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

23. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.06.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

( podľa ustanovenia  §663 a nasl. a  § 721 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v platnom znení neskorších predpisov - novelizácii )

 

 

1. Prevádzkovateľom ( Prenajímateľ ) v internetovom obchode www.nabijajsa.sk je Nabíjaj sa s.r.o. / Václav Ertel, M.Gorkého 224/24, Prievidza 97101

                                          IČO 52 262 570 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.37922/R

2. Objednávateľom ( Nájomca ) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

 

 

Čl. I. PREDMET NÁJMU

1. Prenajímateľ po vzájomnej dohode prenecháva za odplatu Nájomcovi na dočasné uživanie osobné dopravné vozidlo pre jednú osobu, t.j. skladaciu elektrickú kolobežku ( elektrický skúter, elektrické autíćko pre deti, hoverboard alebo elektrický longboard ) s nabíjacím akumulátorom, bez spalovacieho motora, s príslušenstvom, bližšie špecifikovanými v príručke - Návod na použitie.

 

 

Čl.II. NÁJOMNÉ

1. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu na základe OP, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu.

2. K akceptácii objednávky tovaru zo strany Prenajímateľa a teda k uzatvoreniu Zmluvy o dlhodobom nájme dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany Nájomcu. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky. 

3. Miestom naplnenia Zmluvy o dlhodobom nájme sa rozumie výdajne miesto spoločnosti Nabíjaj sa s.r.o. Tovar bude pripravený na výdajnom mieste na odovzdanie. 

4. Ak Nájomca vráti Predmet nájmu ( prenajatý tovar ) po dobe dohodnutej v objednávke, je povinný platiť nájomne až do vrátenia Predmetu nájmu ( prenajatého tovaru ). Ak je Nájomca s vrátením Predmetu nájmu v omeškaní, je povinný zaplatiť aj poplatok z omeškania. Výšku ( sumu ) určí Prenajímateľ, ktorá však nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

5. V prípade straty, odcudzenia alebo značného zničenia Predmetu nájmu ( prenajatého tovaru ) sa Nájomca zaväzuje platiť Prenajimateľovi nájomne a poplatok z omeškania, dokiaľ stratu alebo zničenie Prenajimateľovi neohlási alebo dokiaľ sa o tom Prenajímateľ inak nedozvie ( § 723 ods. 2 Obč. zák. ).

6. Ak Prenajímateľ pri odovzdaní ( preberaní ) Predmetu nájmu ( prenajatého tovaru ) alebo po jeho skončení zistí jeho poškodenie, po zhodnotení stavu a výšky poškodenia veci, má právo od Nájomcu žiadať doplatok na základe výšky vzniknutej škody, priamo na mieste odovzdania veci. 

7. Ak Nájomca ihneď, v danom čase nebude schopný zrealizovať požadované doplatenie, Prenajímateľ s ním písomne vyhotoví Protokol, v ktorom si jednoznačne dohodnú spôsob a termím doplatenia sumy. Predmetný doklad musia Zmluvné strany vlastnoručne podpísať. Ak si Nájomca v protokole v dohodnutom termíne nesplní svoju povinnosť Prenajímateľovi zaplatiť uvedenú sumu doplatenia, má Prenajímateľ zákonné právo domáhať sa na príslušnom okresnom súde na vydanie platobného rozkazu / podľa ustanov. § 265 Zák. NR SR č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení neskorších novelizácii.

 

 

Čl.III. ÚČEL PREDMETU NÁJMU

1. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu ( prenajatý tovar ) uvedený v čl.I. na účel formou osobnej zábavy vozením sa na elektrickej kolobežke. Zároveň vyhlasuje že :

 • S Predmetom nájmu sa osobne podrobne oboznámil na základe vykonaného poučenia, o spôsobe používania Predmetu nájmu ( prenajatého tovaru ), ako to vyplýva z príručky “Návod na použitie“
 • Poučeniu porozumel, čo deklaroval súhlasom s obchodnými podmienkami pri potvrdení objednávky
 • Predmet nájmu je plne spôsobilý na jeho uživanie
 • Je právne spôsobilý na výkon svojích práv a povinností, vyplývajúcich mu priamo s tejto Zmluvy

 

 

 

Čl.IV. PRÁVA A POVINOSTI NÁJOMCU

1. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na Predmetu nájmu ( prenajatom tovare ). V prípade porušenia uvedenej povinnosti Nájomca plne zodpovedá za vzniknutú škodu, ktorú je povinný v zistenej sume uhradiť ( zaplatiť ) Prenajímateľovi podľa jeho pokynov.

2. Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu Prenajímateľa na Predmete nájmu ( prenajatom vozidle ) nevykoná žiadne úpravy.

3. Nájomca je povinný udržiavať Predmet nájmu ( prenajaté vozidlo ) v stave, v ako Predmet nájmu ( prenajaté vozidlo ) prevzal od Prenajímateľa, s prihliadnutím na bežné opotrebenie Predmetu nájmu ( prenajatého vozidla ). Taktiež je povinný potrebu opráv na Predmete nájmu ( prenajatom vozidle ) bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi po tom, ako sa o nej dozvedel, pričom vykonanie opráv musí ponechať Prenajímateľovi.

4. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do užívania ( ani do podnájmu ) inej osobe, iba ak sa s Prenajímateľom o tom písomne dohodne.

5. V prípade skončenia doby nájmu, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu ( prenajaté vozidlo ) v stave, v akom bol prevzatý, s prihliadnutím na bežné opotrebovanie Predmetu nájmu. Nájomca je povinný vykonať vrátenie Predmetu nájmu ( prenajatého vozidla ) na mieste, kde ho od Prenajímateľa prevzal.

6. Počas fyzického užívania Predmetu nájmu ( prenatého vozidla ), je Nájomca povinný dodržiavať nasledovné ustanovenia :

 • Dbať na dodržanie bezpečnostných predpisov
 • Na Predmete nájmu ( Čl.I ) nevoziť ďalšiu osobu
 • Pri jazde vždy nosiť ochrannú prilbu
 • Vždy pevne držať oboma rukami riadidlá a obidve nohy mať na doske elektrickej kolobežky
 • Nejazdiť na klzkom povrchu, ako je olej alebo ľad
 • Nejazdiť po vode
 • Neskákať na Predmete nájmu ( prenajatom vozidle )
 • Pred jazdou a ani počas jazdy nepoužiť alkoholické nápoje, omamné psychotropné látky, spôsobujúce zníženú, resp. absolútnu koncentrovanosť na jazdu.
 • Nájomca nesmie Predmet nájmu ( prenajaté vozidlo ) odcudziť, predať, vykonávať svojvoľný zásah do kolobežky, nerozoberať ju ani keď sám zistí poruchu.

 

 

 

Čl.V. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

1. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi Predmet nájmu ( ČL. I. ) na dočasné užívanie, pričom od Nájomcu má právo požadovať - zaplatiť odplatu za nájom Predmetu nájmu.

2. Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu v čase určenom v tejto Zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy, pričom Predmet nájmu musí byť spôsobilý na prevádzku a na užívanie určené v Zmluve.

Prenajímateľ zodpovedá za škody spôsobené Nájomcovi tým, že Predmet nájmu nie je spôsobilý podľa bodu 2. Tejto zodpovednosti sa Prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť Predmetu nájmu pri plnom zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia Nájomcom.

3. Prenajímateľ je povinný pred fyzickým odovzdaním Predmetu nájmu Nájomcovi vydať relevantný - hodnoverný písomný doklad o legálnom nadobudnutí el. kolobežky do užívania, to v prípade cestnej kontroly oprávneným orgánom.

4. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv a povinností, spojených s užívaním Predmetu nájmu.

 

 

 

Čl. VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. V zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( v znení neskorších predpisov ), spracúvať možno len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracovania, pričom osobné údaje možno spracúvať iba so súhlasom dotknutej osoby. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno podľa nich určiť priamo alebo nepriamo. K týmto údajom patrí : meno a priezvisko ( prípadne rodné priezvisko ), rodné číslo, číslo občianského preukazu ( alebo iného relevantného dokladu ).

2. Prenajímateľ je opravnený na účely uvedené v tejto Zmluve, spracúvať osobné údaje Nájomcu v zmysle ustanovení vyššie uvedeného zákona ( bod 1.).

3. Prenajímateľ Nájomcové údaje uchováva v nevyhnutnom rozsahu pre účely plnenia Zmluvného vzťahu, to až do jeho faktického skončenia.

4. Nájomca vyhlasuje, že bez výhrad súhlasi so spracovaním jeho osobných údajov Prenajímateľom, čo deklaruje potvrdením so súhlasom spracovania osobných údajov pri potvrdení objednávky.

 

 

 

Čl. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

2. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.06.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia